TR EN
INSPO 2021 FINALIST PROJECTS

 
***The categories of the project you applied for may have been changed as a result of the jury assessment. We recommend that you check all categories.
***For INSPO finalist projects, detailed information about the process will be made via e-mail as soon as possible

INSPO 2021
ENVIRONMENT FINALISTS
ID COUNTRY PROJECT TITTLE
238 TÜRKİYE KARAHİNDİBA (T. OFFİCİNALE) BİTKİSİNİN DOĞAL KAUÇUK ÜRETİMİ İÇİN ALTERNATİF BİR KAYNAK OLABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
253 TÜRKİYE DOĞAYA YOLDAŞ CEBE DOST TEKNOLOJİ İLE TÜRKİYE'NİN ÇOCUKLARI SUSUZ KALMASIN!
260 TÜRKİYE (BİR) TÜR SOLUCANDAN, (İKİ) BİTKİSEL ATIK İLE (ÜÇ) VERMİKÜLTÜR ELDESİ
284 TÜRKİYE PET ŞİŞE VE TEKSTİL ATIKLARI KULLANILARAK HAZIRLANAN POLİMER KOMPOZİTİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE YAPI DESTEĞİ MALZEMESİ OLARAK TASARLANMASI
292 KAZAKHSTAN THE ALTERNATIVE RAW MATERIAL FOR PULP IN PAPER PRODUCTION FROM ANIMAL WASTE (HORSE MANURE)
302 UKRAİNE SYSTEM OF FAST HEATING OF THE GAS REDUCER-EVAPORATOR - "QUICK START"
311 UKRAİNE DYNAMİCS OF THE TEMPERATURE REGİME OF THE TOWN OF LUBNY: TRENDS OF CHANGES, CONSEQUENCES, ADAPTATİON STRATEGY
341 MACEDONİA REDOX CHEMISTRY OF MANGANESE ENABLES EFFECTIVE REMOVAL OF HEAVY METALS IN AN AQUEOUS MEDIUM
370 MEXİCO CONSERVATİON OF THE BEAUCARNEA PLİABİLİS AN ENDEMİC PONYTAİL PALM OF THE YUCATAN PENİNSULA
378 KAZAKHSTAN CULTİVATİON OF THE POMEGRANATE İN THE EXTRA-ARİD CLİMATİC CONDİTİONS OF MANGYSTAU
398 TÜRKİYE MİKROPLASTİKLERİN TOHUM ÇİMLENMESİ ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİLERİNİN KAOLİN KİL VE AKTİF KARBONLA GİDERİLMESİ
408 JORDAN HİGH EFFİCİENCY ADSORPTİON OF METHANE USİNG MODİFİED ACTİVATED CARBON AND MODİFİED CLİNOPTİLOLİTE
409 PHİLİPPİNES POLY(VİNYL) ALCOHOL-CALCİTE-PECTİN BİOCOMPOSİTE FİLM AS A POTENTİAL PACKAGİNG MATERİAL
413 TÜRKİYE AKILLI ATIK AYIRICISI
428 TÜRKİYE ATIK PEYNİR ALTI SUYUNDAN GENTİANA( GENTİNA LUTEA ) ÖZÜTÜ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİYOPLASTİK ELDESİ
430 BELARUS RADIOLOGICAL MONITORING OF SOILS CONTAMINATED WITH RADIONUCLIDES (137СS) WITH ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF MYCOREMEDIATION
444 JORDAN CARBON DİOXİDE SCRUBBİNG ELECTRİCİTY GENERATOR
462 TÜRKİYE TARIMSAL ATIK AYÇİÇEK SAPLARINDAN POLİLAKTİK ASİT (PLA) KATKILI ÇEVRE DOSTU BİYOBOZUNUR MALZEME ÜRETİMİ
473 TÜRKİYE SUCUL ORTAMDAKİ TOKSİK ANTİBİYOTİKLERİN ATIK MALZEME OLAN BALIK PULLARI TARAFINDAN TUTUNMASI
499 MEXİCO BAG-OS
501 BELARUS QUALITY IMPROVEMENT OF LIQUID ORGANIC FERTILIZERS BASED ON PLANTS WASTES
502 BELARUS SCREENING OF ANTAGONISTIC BACTERIA FOR ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONTROL OF TOMATO PHYTOPATHOGENS
504 IRAN RESEARCH STUDY OF MİNERALS AND NUTRİENTS
508 MEXİCO OXITREE
INSPO 2021
ENGINEERING FINALISTS
ID COUNTRY PROJECT TITTLE
221 TÜRKİYE POLYCODE 4.0
226 TÜRKİYE GAMA IŞINI ZIRHLAMA MALZEMESİ OLARAK TANTAL POLİMER KOMPOZİTİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
254 TÜRKİYE KILCALLIK ETKİSİ İLE OPTİK PUSLULUĞU VE IŞIK GEÇİRGENLİĞİ DEĞİŞEBİLİR CAM SİSTEMİ TASARIMI
301 UKRAİNE NEW TECHNOLOGY OF MODELING, RESEARCH AND OPTIMIZATION OF COMPLEX CHEMICAL SYSTEMS
304 UKRAİNE EDUCATIONAL APPLICATION FOR FINDING POLYNOMIAL ROOTS IN THE COMPLEX PLANE
307 UKRAİNE APIDICTOR – DEVICE FOR AN ACOUSTIC CONTROL OF A BEE FAMILY
365 TÜRKİYE MOBİL ROBOT KOL
384 PHİLİPPİNES EXTRACTİON AND CHARACTERİZATİON OF FİBERS FROM CORN HUSK (ZEA MAYS): A POTENTİAL SUTURE MATERİAL
387 TURKMENİSTAN USE OF CONDENSED MOLASSES SOLUBLES AS CONCRETE ADMİXTURE
392 ROMANİA UTILITY WEATHER ROVER
399 PHİLİPPİNES LAMOC: LOW-COST ACOUSTİC SİGNAL SENSİNG MOSQUİTO OBSERVATİON CHANNEL
414 JORDAN TONE-DOWN
420 TÜRKİYE KAPASİTESİ VE KABİLİYETİ GENİŞLETİLEBİLİR DÖRT AYAKLI MODÜLER ROBOTİK ARAÇ (ROBOT KÖPEK) TASARIMI
425 AZERBAİJAN MILITARY BOT
446 THAİLAND REAL-TİME MONİTORİNG OF IRON OXİDE-BASED MAGNETİC NANOPARTİCLES FOR ESCHERİCHİA COLİ DETECTİON İN VİTRO USİNG A HİGH SENSİTİVİTY MAGNETİC IMPEDANCE SENSOR
451 THAİLAND CAR ACCİDENT MONİTORİNG AND PREVENTİON SYSTEM USİNG DRİVER’S DROWSİNESS DETECTİON
453 TÜRKİYE ERFE AÇIK ANAHTARLI ŞİFRELEME ALGORİTMASI
488 TÜRKİYE ÜÇ BOYUTLU YAZICI KALEM SİSTEMİNİN GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN EĞİTİM MATERYALİ OLARAK TASARLANIP PROTOTİPİNİN ÜRETİLMESİ
491 JORDAN ROAI (RELY ON ARTİFİCİAL INTELLİGENCE)
505 IRAN A NOVEL METHOD FOR BİOSENSOR FABRİCATİON BASED ON TARGET RECYCLİNG AND POLYMERİZATİON SİGNAL AMPLİFİCATİON STRATEGİES
506 IRAN SYNTHESİS OF QUİNİNE-MODİFİED ZİNC OXİDE / SİLİCON DİOXİDE NANOCOMPOSİTES FOR DECONTAMİNATİON
INSPO 2021
ENERGY FINALISTS
ID COUNTRY PROJECT TITTLE
230 TÜRKİYE SIFIR ATIK KAPSAMINDA, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ÇAY ÇÖPÜNDEN PELET ELDE EDİLMESİ VE EKONOMİYE KAZANDIRILMASI
257 TÜRKİYE SÜPER KAPASİTÖR ELEKTROT MODİFİKASYONU İÇİN KARBON NANOKOMPOZİTLERİN VE KARBON NANOTÜPLERİN TEK ADIMLI SENTEZİ
268 VIETNAM FRESHWATER CONDENSER FROM SEAWATER USİNG DİRECT SOLAR ENERGY
280 INDONESIA CFC (CHLOROPHYLL FUEL CELL) : ELECTRİCİTY TEST OF THE CHLOROPHYLL OF PAPAYA LEAVES (CARİCA PAPAYA L) AS A GREEN POWER SOURCE OF ELECTRİC-İTY
296 TÜRKİYE HAVA SIKIŞTIRMA YÖNTEMİYLE ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİ
321 UKRAINE WIND GENERATOT BASED ON A SEGNER WHEEL
323 UKRAINE OBTAİNİNG ALTERNATİVE ENERGY FROM TREE FLUCTUATİONS
348 UKRAINE CREATİON OF A HYBRİD MULTİLAYER ENERGY-GENERATİNG HEAT-İNSULATİNG COATİNG FOR THE RESİDENTİAL AND WORKİNG BUİLDİNG
367 TÜRKİYE ATIK AMBALAJ NAYLONLARINDAN TRİBOELEKTRİK NANOJENERATÖR ÜRETİMİ
379 TÜRKİYE GEPTEK (GÜNEŞ ENERJİ PANELLİ ARAÇ GÜNEŞLİĞİ)
400 PHILIPPINES CONSTRUCTİON AND PERFORMANCE TESTİNG OF A LOW-COST ELECTRODE FOR A MİCROBİAL FUEL CELL USİNG WASTE ALUMİNUM BEVERAGE CANS
415 POLAND DEVELOPMENT VİSİONS OF WİND FARMS USİNG THE POTENTİAL OF WEATHER CONDİTİONS
416 TÜRKİYE DAHA VERİMLİ RÜZGÂR TÜRBİNİ
417 TÜRKİYE “BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR” AKILLI ENERJİ DESTEK SİSTEMİ
419 TÜRKİYE DÖRT MEVSİM OPTİMUM ENERJİ ÜRETEN ÇOK FONKSİYONLU FOTOVOLTAİK PANEL “MULTISOLAR”
422 TÜRKİYE DALGA ENERJİSİNİ DEPOLAYARAK ELEKTRİK ELDE EDEN ALTERNATİF JENERATÖR “HİPER - JEN”
436

BOSNIA AND

HERZEGOVİNA

PİEZO ROADS
456 TÜRKİYE DÜŞÜK ENERJİLİ RF(WI-FI) KAYNAKLARDAN ŞARJ OLAN DENEYSEL BATARYA
459 JORDAN “BOOSTİNG SOLAR PANELS USİNG BİOSYNTHESİZED CUO/ZNO NANOPARTİCLES AND CHANGİNG THEİR DESİGN”
463 JORDAN AEWT AUGMENTED EFFİCİENCY WİND TURBİNE
INSPO 2021
HEALTH FINALISTS
ID COUNTRY PROJECT TITTLE
224 TÜRKİYE ÇİTLEMBİK YAPRAKLARINDAN ELDE EDİLEN FARKLI EKSTRAKTLARIN ANTİ-BAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BEYİN KANSERİ ÜZERİNDE İYİLEŞTİRME ÖZELLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
227 TÜRKİYE DERMOTANI
240 INDONESİA UTİLİZATİON OF LABAN WOOD ROOT (VİTEX PİNNATA L.) AS AN ALTERNATİVE MEDİCİNE FOR DAYAK DİABETES CENTRAL KALİMANTAN
241 TÜRKİYE TAGETES ERECTA L. ‘NIN VAJİNİT SORUNLARINA DOĞAL ÇÖZÜM OLABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
250 TÜRKİYE ELEKTRO-EĞİRME YÖNTEMİ İLE PEDİATRİK VE YENİDOĞAN HASTALARA UYGUN AĞIZDA DAĞILAN NANOFİBER İLAÇ ÜRETİMİ
251 TÜRKİYE KORNEA İSKELETİ ÜRETİMİNDE YENİ BİR KOMPOZİT MALZEME
252 EGYPT INSULİN PARADOX
261 BELARUS BIODEGRADABLE 3D SCAFFOLDS BASED ON PECTIN, CHITOSAN AND POLYPHENOLS AS PROMISING MATERIALS FOR WOUND DRESSINGS
264 TÜRKİYE ANADOLU BAL ARISI (APİS MELLİFERA ANATOLİACA) ZEHRİNİN KANSER ARAŞTIRMALARINDA BİYOTEKNOLOJİK KULLANIM POTANSİYELİ
298 ROMANİA RESEARCH ON THE ACTİON OF NUTRİTİONAL SUPPLEMENTS FOR BODYBUİLDERS
314 UKRAİNE DEPENDENCE OF INTESTINAL MICROBIOTES OF WHITE RATS ON THE INFLUENCE OF GLYPHOSATE, SACCHARIN AND SODIUM BENZOATE
325 UKRAİNE INVESTİGATİON OF THE İNHİBİTORY PROPERTİES OF SYNTHETİC A, ß, Y PEPTİDES AND THEİR İMPACT ON THE POLYMERİZATİON OF HUMAN BLOOD PLASMA
345 SOUTH AFRİCA SUN KERATOSİS - AN İNEXPENSİVE SOLUTİON
352 TÜRKİYE DOKU REJENERASYONUNDA KULLANILMAK AMACIYLA ETKEN MADDE YÜKLÜ NANOLİFLERİN ÜRETİMİ
373 MACEDONİA ENZYMES İN FORMULATİONS
385 PHİLİPPİNES CONTROLLED DRUG RELEASE OF IBUPROFEN ENCAPSULATED BY HYALURONAN HYDROGELS
390 TÜRKİYE COVID -19 PANDEMİ NEDENİ İLE GELİŞEN GİZLİ PANDEMİ: SEDANTER YAŞAM
395 TÜRKİYE DOĞAL VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKTE KANAMA DURDURUCU YARA ÖRTÜSÜ ÜRETİLMESİ
435 TÜRKİYE AYNISEFA (CALENDULA OFFİCİNALİS L.) VE ÇAM (PİNUS SP.) BİTKİ EKSTRAKTLARININ TOPRAK SOLUCANLARINDA OLUŞTURULAN DENEYSEL YARA MODELİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
440 JORDAN "SFAD" SPOİLED FOOD AND ALLERGY DETECTOR
474 PHİLİPPİNES DNA BARCODİNG OF FRESH MUSHROOM PRODUCTS İN LUZON ISLAND: A PARTİAL SOLUTİON TO PRODUCT AUTHENTİCATİON
479 TÜRKİYE TIBBİ SÜLÜKTEN (HİRUDO SP.) İZOLE EDİLEN VE ESCHERİCHİA COLİ BL21 SUŞUNDA EKSPRESYONU YAPILAN REKOMBİNANT HİRUDİNİN, LEUKEMİA HL-60 HÜCRE HATTI ÜZERİNE SİTOTOKSİK ETKİLERNİN İNCELENMESİ
482 JORDAN "BREATHE" MEASURİNG BLOOD GLUCOSE LEVEL BY EXHALED AİR
509 INDONESIA INNOVATION OF HERBAL ANTISEPTIC SPRAY WITH JATROPHA MULTIFIDA AS A MOUTHWASH AND ACUTE WOUND MEDICINE

© 2016, INSPO TURKEY. All Rights Reserved.